• Adresem reklamacyjnym jest: 


Salon Jubilerski Nobleer
ul Kościuszki 13
35-030 Rzeszów

 • Zgodnie z zasadami rękojmi, ujętymi w kodeksie cywilnym, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za sprzedany towar.
 • Obowiązuje ona w przypadku stwierdzenia wady w towarze przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 • Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową.
 • Jeżeli Konsument stwierdzi przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, że rzecz ta ma wady fizyczne, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała już w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 • Gdy kupiona rzecz ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Może także żądać wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
 • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 • W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 • Wadliwy produkt można odesłać lub pozostawić w salonie na ul. Kościuszki 13 w Rzeszowie.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny +48 17 853 54 74 lub mailowo biuro@nobleer.pl

FORMULARZ REKLAMACYJNY